Regulamin i polityka prywatności

 

Poniższy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego Joanna.Holiday znajdującego się pod adresem URL http://joanna.holiday.

Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.

 

  1. INFORMACJE PODSTAWOWE

     

    1. Właścicielem Serwisu i podmiotem świadczącym usługi w ramach Serwisu jest BIURO TURYSTYKI "JOANNA" ILONA JASIŃSKA, z siedzibą ul. Piłudskiego 74/30a, 50-020 Wrocław, NIP 695 135 70 64, działająca jako organizator i agent turystyczny zwana dalej JOANNA

    2. Prezentowane w Serwisie JOANNA materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
       

  2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

     

    1. Korzystając z Serwisu akceptują Państwo warunki określone w niniejszym Regulaminie i ponoszą odpowiedzialność za własne czynności wynikające z korzystania z Serwisu.

    2. Korzystanie z Serwisu z użyciem fałszywego nazwiska lub cudzego nazwiska bez ważnego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne i zabronione poprzez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

    3. Dokonanie rezerwacji i zakupu wycieczki turystycznej jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków uczestnictwa Organizatora wycieczki turystycznej oraz zapisów niniejszego Regulaminu.

    4. W chwili dokonania rezerwacji wycieczki turystycznej powinni Państwo posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, w tym w szczególności ważny paszport, wymagane przy wyjeździe wizy lub inne dokumenty określone przepisami państw, do których się podróżuje.
       

  3. DANE OSOBOWE

     

    1. Dane osobowe pozostawione w SERWISIE będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.U nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002.144.1204 z późn. zm.)

    2. JOANNA przetwarza dane osobowe niezbędne do nawiązania, zmiany, lub rozwiązania stosunku prawnego (świadczenia usług przez JOANNĘ), które podane zostały w formularzu rejestracyjnym.

    3. Wysyłając Formularz Rezerwacyjny wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez JOANNĘ swoich danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych.
       

  4. POLITYKA PRYWATNOŚCI

     

    1. Informujemy, że informacje o charakterze nie osobowym są zbierane automatycznie w celach administracyjnych. Na jej podstawie tworzone są statystyki zbiorcze dotyczące ruchu na witrynie, użytkowników i ich zachowań.

    2. Powzięliśmy wszelkie adekwatne kroki w celu prawidłowego zabezpieczenia przechowywanych danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem zablokowania nieautoryzowanego dostępu. Jednak z przyczyn technicznych odpowiedzialność JOANNY z tego tytułu jest ograniczona wyłącznie do zagrożeń wynikających z rażącego niedbalstwa.

    3. W celu usprawnienia działania witryny, na dysku twardym komputera użytkownika mogą być zapisywane pliki tekstowe, tzw. cookie. Ich celem jest identyfikacja komputera użytkownika w celu szybszego dostępu do niezbędnych zasobów oraz w celach statycznych.

    4. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi. W każdej chwili macie Państwo prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia.
       

  5. REZERWACJA WYCIECZEK

     

    1. Ze względu na Państwa bezpieczeństwo, każda rezerwacja jest weryfikowana przez JOANNĘ m.in. pod względem prawidłowości skalkulowanej ceny dla danej wycieczki i jej składników, terminu, dostępności wycieczki, zakresu świadczeń objętych ceną i warunków uczestnictwa danego Organizatora.

    2. W przypadku, kiedy weryfikacja jest pozytywna JOANNA zatwierdza wpłatę dokonaną przez Państwa, a następnie dokonuje rezerwacji w systemie Organizatora. Z chwilą potwierdzenia rezerwacji przez Organizatora zawarta zostaje umowa między Państwem a Organizatorem a komplet dokumentów: umowa, warunki uczestnictwa i potwierdzenie rezerwacji otrzymujecie Państwo na wskazany w Formularzu adres e-mailowy.

    3. W przypadku wykrycia rozbieżności dotyczących zarezerwowanej wycieczki, a w szczególności jej ceny, terminu, dostępności lub świadczeń objętych ceną pomiędzy rezerwacją założoną przez Państwa, a danymi źródłowymi w systemie rezerwacyjnym Organizatora, zostaną Państwo poinformowani o tym fakcie telefonicznie lub w formie e-mail. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody na dokonanie zmiany w rezerwacji to wówczas rezerwacja ta będzie anulowana przez JOANNĘ bez ponoszenia kosztów przez Państwa a kwota wpłacona na poczet wycieczki turystycznej zostanie Państwu w całości zwrócona.

    4. Na podstawie Państwa wpłaty nasz doradca potwierdzi ostatecznie Państwa rezerwację w systemie Organizatora, a następnie prześle Państwu mailem potwierdzenie rezerwacji oraz dokumenty podróży .

    5. Z chwilą potwierdzenia rezerwacji przez Organizatora zawarta zostaje umowa między Państwem a Organizatorem.

       

  6. CENA WYCIECZKI

     

    1. Cena zakupionej wycieczki obejmuje wszystkie składniki zawarte w opisie wycieczki turystycznej, a w szczególności:

      1. opłatę za zakwaterowanie,

      2. opłatę za środek transportu (nie dotyczy wycieczek z dojazdem własnym),

      3. opłatę za świadczenia dodatkowe zgodne z opisem wycieczki,

      4. podatki,

      5. opłaty paliwowe i lotniskowe w przypadku wycieczek lotniczych,

      6. inne zgodne z opisem wycieczki.

    2. Organizator wycieczki może zmienić lub wycofać ze sprzedaży wycieczkę już po dokonaniu rezerwacji. Rezerwacja taka zostanie anulowana bez ponoszenia przez Państwa jakichkolwiek kosztów. JOANNA nie ma wpływu na dokonywanie zmian przez innego Organizatora. Zasady dokonywania tych zmian określone są każdorazowo w Umowie lub w Warunkach Uczestnictwa, jaką podpisują Państwo przy dokonywaniu rezerwacji.

    3. Każdy z Organizatorów wycieczek turystycznych zastrzega sobie prawo do zmiany ceny wycieczki w sytuacjach przewidzianych w warunkach uczestnictwa danego Organizatora.

    4. Cena zakupu wycieczki turystycznej nie jest gwarantowana przez Organizatora w momencie dokonywania przez Państwa rezerwacji, aż do chwili uzyskania przez JOANNĘ ostatecznego potwierdzenia Państwa rezerwacji od Organizatora wycieczki turystycznej.
       

  7. FORMY PŁATNOŚCI

     

    1. Mają Państwo do wyboru następujące formy płatności:

      1. Przelew bankowy

      2. Przelew internetowy

      3. Karta kredytowa

      4. Wpłata gotówkowa
         

  8. ZMIANA REZERWACJI

     

    1. Dokonanie zmian w rezerwacji po zakupie wycieczki turystycznej możliwe jest na warunkach określonych przez Organizatora w Warunkach Uczestnictwa..

    2. Dokonując zmian powinni Państwo liczyć się z możliwością wystąpienia kosztów manipulacyjnych zgodnie z warunkami uczestnictwa Organizatora.

    3. Doradca JOANNYl dokona wszelkich zmian według Państwa życzeń i z chęcią wyjaśni przebieg całego procesu.
       

  9. ANULACJA REZERWACJI PRZEZ KLIENTA

     

    1. Dokonanie anulacji rezerwacji po zakupie wycieczki turystycznej możliwe jest na zasadach opisanych w warunkach uczestnictwa Organizatora imprezy.

    2. Doradca JOANNY anuluje rezerwację wykupionej przez Państwa wycieczki turystycznej, wyjaśni, na jakich zasadach i w jakiej wysokości zostaną zwrócone Państwu pieniądze wpłacone podczas rezerwacji wycieczki, i z chęcią wyjaśni przebieg całego procesu.
       

  10. ANULACJA REZERWACJI PRZEZ ORGANIZATORA

     

    1. Zasady anulowania wycieczek przez Organizatorów zawarte są w ogólnych warunkach uczestnictwa każdego Organizatora.

    2. JOANNA nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w rezerwacji lub za anulowanie rezerwacji przez Organizatora.

    3. Informacje o ewentualnych zmianach w Państwa rezerwacji dokonanych przez Organizatora, przesyłane będą przez JOANNĘ pod wskazany w Formularzu adres e-mail lub będą przekazywane telefonicznie.
       

  11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

     

    1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

    2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez JOANNĘ rozstrzygane są przez sądy powszechne, rzeczowo i miejscowo właściwe według ustawy.

    3. Korzystając z usług świadczonych przez JOANNĘ oświadczają Państwo, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla Państwa jasne i zrozumiałe i akceptują Państwo wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń.